Przedszkole Creo – Przedszkole z wartościami

 

W naszym przedszkolu tworzymy warunki dla wszechstronnego rozwoju dziecka w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

W przedszkolu przewodzą założenia pedagogiki Reggio Emilia, opartej na zasadach samodzielności, szacunku, odpowiedzialności, uczestnictwa w życiu społecznym oraz poznawania i odkrywania świata w środowisku przyjaznym i wspierającym dziecko.  Zasadniczym założeniem koncepcji Reggio jest otwartość na zmiany i transformacje koncepcji w strukturze przedszkola. W codziennych doświadczeniach opiekunów, dzieci i ich rodziców rodzą się nowe pomysły i propozycje. Podejmując kolejne wyzwania uczymy się wspólnie śmiałości i odwagi w podążaniu za wrodzoną ciekawością i otwartością dzieci, co pozwala z kolei na nowo odkrywać z nimi piękno otaczającego nas świata.

Znakiem szczególnym pedagogiki Reggio Emilia, czasem nazywanej „pedagogika jako projekt”, jest intensywny dialog pomiędzy dorosłymi (nauczycielami i rodzicami) a dziećmi, a co za tym idzie – inicjowanie nowych pomysłów i zdobywanie doświadczeń. Nauczyciele są otwarci na nową wiedzę, eksperymenty i zmiany, przy czym dobro dzieci jest zawsze najważniejsze. Pomaga to w budowaniu poczucia własnej wartości dzieci, by umiały sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

W organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej stosujemy elementy koncepcji pedagogiki planu Daltońskiego, który zakłada działanie, poszukiwanie rozwiązań, badanie świata i wyciąganie wniosków. Zastosowanie Planu Daltońskiego umożliwia dzieciom od najmłodszych lat kształtowanie postaw odpowiedzialności i samodzielności, rozwijanie umiejętności współpracy oraz zarządzania. Obydwie koncepcje wzajemnie się uzupełniają tworząc mocny fundament na drodze do świadomego kreowania własnej przyszłości przez nasze dzieci.

Dzieci

Dzieci wychowywane w oparciu o Reggio w otoczeniu niektórych narzędzi Planu Daltońskiego myślą samodzielnie, marzą, bawią się, snują refleksje i uczą się zachowań społecznych. Rozwiązują one problemy w oparciu o prowadzone zespołowo prace badawcze i projekty, będące formą nauki przez zabawę. Dzieci zachęcane są do używania wielu środków wyrazu do przedstawiania własnego postrzegania świata, w tym poprzez rysowanie, malowanie, rzeźbienie, pisanie, ruch, muzykę itp.

Sposób odkrywania świata

„Dziecko ma sto języków”, za pomocą których może przekazać swoje odczucia. Jednak aby spostrzeżenie rozpoznane dzięki zmysłom mogło przerodzić się w język, potrzebuje ono narzędzi i wytworów kultury, a więc inscenizacji, sztuki, muzyki oraz szeroko pojętej kreacji wizualnej. To dzięki tym elementom kultury dziecko może swobodnie rozwinąć własne środki wyrazu i sposób odkrywania otaczającej go rzeczywistości, a otaczająca go przestrzeń może być doświadczona i wypróbowana na wiele różnych sposobów.

Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

Jest to model porozumiewania się opracowany przez Marshalla Rosenberga, na którym opiera się komunikacja w naszym przedszkolu. W założeniu NVC możliwe jest całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy psychicznej i w dialogu. Stosując NVC uczymy komunikowania się bez osądu moralnego. Odnosimy się do zachowań, używamy języka uczuć i potrzeb zamiast języka ocen i etykietowania. Respektujemy potrzeby każdego, starając się znaleźć najlepszą drogę do ich zaspokojenia. Poprzez model NVC rozwijamy empatię, rozmawiamy o tym, co trudne i uczymy się nazywać własne emocje, traktując je jako ważny komunikat. Podstawą w Porozumieniu Bez Przemocy jest całkowita rezygnacja z kar i nagród na rzecz opisów obserwacji jako informacji zwrotnej.

Tolerancja i otwartość

W naszej społeczności akceptujemy i szanujemy odmienne poglądy, zainteresowania i potrzeby. Aktywnie słuchamy i zachęcamy do wyrażania własnego zdania. Uznajemy błędy na naturalny proces uczenia się. Pomagamy dzieciom kształtować postawy empatii, wrażliwości i otwartości na innych ludzi, dając dobry przykład, pokazując inne kultury i odmienność w różnych aspektach życia. 

Nauczyciel

Nauczyciel jest obserwatorem i słuchaczem, podąża za potrzebami i zainteresowaniami dzieci, jest partnerem i pomocnikiem w rozwiązywaniu problemów. Nauczyciel poprzez swoją postawę badacza świata zachęca dziecko do autonomicznego rozwoju, rozbudza jego ciekawość świata. Poprzez zadawanie pytań, zachęca dzieci do formułowania własnych hipotez, teorii i odkrywania nowych koncepcji.

Środowisko i bliskość natury

W podejściu Reggio środowisko jest trzecim nauczycielem, które stymuluje proces poznawczy, a co za tym idzie – myślenie. Zabawa z wykorzystaniem prostych materiałów, takich jak ziemia, drewno, kamienie, elementy roślinne aktywuje w dziecku kreatywne sposoby ich wykorzystania, prowokuje do konstruowania własnych narzędzi i zabawek, a przede wszystkim rozbudza wyobraźnię.

W przedszkolu CREO wyznajemy zasadę: nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania, zgodnie z którą większość projektów realizujemy na dworze. W ten sposób chcemy zaszczepić dzieciom ii rodzicom potrzebę spędzania czasu na świeżym powietrzu, szacunek i zamiłowanie do natury, naszej planety i wszystkich jej mieszkańców. Przy okazji codziennych czynności uświadamiamy dzieciom zasady segregacji śmieci, ekologicznego korzystania z energii, oszczędzania wody i korzystania z produktów wielorazowego użytku. W przyszłości w naszej placówce pojawią się małe zwierzęta (np. rybki, żółwie).

Rodzic

Ponieważ rola rodziców w rozwoju dzieci jest niepodważalna, w Przedszkolu Creo rodzice, tak jak opiekunowie i dzieci, są równoprawnymi kreatorami naszej społeczności. Chcemy, aby mieli oni poczucie bezpieczeństwa i swobody w artykułowaniu swoich potrzeb i propozycji rozwojowych dzieci. W ciągu roku przewidujemy dwa indywidualne spotkania z rodzicami, podczas których konsultować będziemy plan rozwojowy dziecka, wspólnie skupimy się nad sposobami wspierania jego rozwoju.

Nauka poprzez projekty

Projekty tematyczne inicjowane są poprzez rozmowy, doświadczenie, obserwacje, przeżycia dzieci. Impulsem do rozpoczęcia nowego projektu może być dowolny temat, pochodzący zarówno od dziecka, jak i od dorosłego. Rola dorosłego w projekcie ogranicza się do towarzyszenia w rozmowie, obserwacji, proponowania dalszych impulsów do poznawania tematu. Projekty mogą być zarówno krótkoterminowe (tygodniowe), jak i długoterminowe (miesięczne, kilkumiesięczne, bądź roczne). Dzieci poprzez realizowanie projektów nabywają różnorodne sprawności i umiejętności, między innymi: czytania, pisania, liczenia, ale również określania celów, organizacji pracy, współpracy w grupie.

Edukacja globalna (edukacja dla zrównoważonego rozwoju)

Prowadzone projekty ukazujące relacje między jednostką i procesami globalnymi, zrozumienie przyczyn i skutków zjawisk i wydarzeń mających miejsce w różnych krajach, projekty o prawach człowieka, o edukacji w innych krajach kształtują krytyczne myślenie, postawy odpowiedzialności, opartej na szacunku, uczciwości, wrażliwości, empatii i otwartości.

Zdrowe żywienie

Właściwe odżywianie jest podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego, dlatego pielęgnujemy wśród naszych podopiecznych nawyki zdrowego jedzenia. Rezygnujemy ze słodyczy, na rzecz świeżych i suszonych owoców, produktów naturalnych, miodu, produktów bez konserwantów. Zdrowe i pełnowartościowe posiłki zapewni starannie wybrana firma cateringowa.

Dwujęzyczność

W Przedszkolu CREO realizujemy program dwujęzyczny. Jest to naturalny i pierwotny sposób przyswajania języka obcego poprzez codzienną potrzebę komunikacji i zanurzenie językowe dziecka. Jeden z wychowawców rozmawia z dziećmi w języku polskim, drugi – w języku angielskim. Bezspornymi zaletami dwujęzyczności dziecięcej są m.in. rozwój zdolności lingwistycznych, komunikacyjnych, poznawczych, lepsze przyswajanie informacji, otwartość na różnorodność.

Cotygodniowe podróże małe i duże

Systematyczne wyprawy piesze, rowerowe, czy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej – to przestrzenie, w których zasady bezpiecznego poruszania się, nauka wrażliwości na potrzeby słabszych oraz odpowiedzialność za siebie oraz grupę, nabierają sensu. Będziemy odwiedzać instytucje kulturalne, uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez miasto, zwiedzimy skanseny przyrody na Dolnym Śląsku, nie raz odwiedzimy kino, teatr i muzea.

Zaplanowane projekty

– Chór nieśpiewający

Program ekologiczny

Chcemy zaszczepić dzieciom szacunek i zamiłowanie do natury, do własnej planety i zwierząt. Przy okazji codziennych czynności uświadamiamy sobie zasady segregacji śmieci, ekologicznego korzystania z energii, oszczędzania wody i korzystania z produktów wielorazowego użytku.

– 7 nawyków szczęśliwego dziecka

Razem z bohaterami Krainy Siedmiu Dębów poprzez proste historie z ich życia będziemy zgłębiać tajemnice ważnych nawyków, które w przyszłości pomogą dzieciom mądrze planować czas na naukę i odpoczynek, być dobrymi przyjaciółmi i lubianymi kolegami, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, nie poddawać się presji grupy.

– Kraina emocji

Emocje w życiu codziennym towarzyszą i dorosłym, i dzieciom. Nie ma ani dobrych, ani złych emocji – one po prostu są. Świat emocji dziecka charakteryzuje się spontanicznością, ekspresją, spotęgowaną siłą wyrażania. Poprzez edukację wspierającą identyfikację, przeżycie i akceptację pomagamy dzieciom radzić sobie z emocjami, tym samym wspierając kształtowanie się inteligencji emocjonalnej, jako jednej z kluczowych kompetencji przyszłości.

– Wielokulturowy świat

Projekt edukacji międzykulturowej, zakładający zapoznanie dzieci z różnymi krajami i kulturami, angażując wszystkie zmysły w trakcie zajęć. Dzięki warsztatom dziecko identyfikuje wartości swojej kultury, staje się bardziej otwarte, kształtuje tolerancyjność i szacunek do odmienności. Projekt stanowi wprowadzenie do edukacji globalnej kontynuowanej w szkole podstawowej Creo.

– Przedszkole na rzecz praw dziecka

Od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieciom ich prawa. Poprzez zajęcia dotyczące praw dziecka wyposażamy dzieci w takie umiejętności jak: słuchanie innych, zasady dobrej komunikacji, wyrażanie swoich przekonań, zasady współpracy, próby rozwiązywania problemów i konfliktów, przejawianie odpowiedzialności, rozróżnianie dobra i zła. Umiejętności te pomogą w przyszłości dzieciom m. in. w rozumieniu i analizowaniu otaczającego je świata, świadomości posiadanych przez siebie praw, uświadomieniu sobie, że prawa człowieka są sposobem na poprawę ich życia oraz życia innych ludzi.

Korczakowskie Prawa Dziecka:

Prawo do radości.
Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.
Prawo do szacunki.
Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.
Prawo do niepowodzeń i łez.
Prawo do własności.
Prawo do bycia sobą.
Prawo do niewiedzy.
Prawo do upadków.
Prawo do tajemnicy.