AUTORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA CREO

Autorska Szkoła Podstawowa Creo we Wrocławiu powstaje z myślą o dzieciach. Chcemy wspólnie z nimi doświadczać radości z odkrywania świata, w którym każde z nas jest wyjątkowe. Będzie to miejsce, gdzie najważniejsze są relacje pełne zaufania i wzajemnego szacunku wobec wszystkich uczestników społeczności Creo. Chcemy stworzyć przestrzeń bezpieczną i bogatą, która wyzwoli w naszych dzieciach entuzjazm i zachwyt nad światem.

Autorska Szkoła Podstawowa Creo to nowa placówka o określonych wartościach z jasną wizją i planem na przyszłość. Nasze podejście jest nowoczesne i dostosowane do aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, jednak oparte o doświadczenia znane w wielu krajach świata. Czerpiemy z mądrości i doświadczeń innych, ponieważ jesteśmy otwarci na ciągły rozwój, wyznajemy filozofię uczenia się przez całe życie, zdobywamy nowe doświadczenia, rozwijamy się, tworzymy rozwiązania, dostosowując je do naszych uczniów.

FUNDAMENTY CREO

RELACJE
WARTOŚCI
KOMPETENCJE KLUCZOWE
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA
DZIAŁANIA LOKALNE – ZMIANA GLOBALNA

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

Relacje, zaufanie i szacunek

Podstawową wartością szkoły są prawdziwe i szczere relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Integracja uczniów, partnerskie relacje z kadrą – to jeden z podstawowych filarów w naszej szkole. Obdarzamy zaufaniem całą społeczność Creo – zarówno naszych uczniów, których uważamy za autonomiczne jednostki, jak i nauczycieli i tutorów. Szanujemy się nawzajem, każdy z nas ma prawo wyboru, prawo głosu, prawo do wyrażania swoich myśli i emocji, które są nieodłączną częścią naszego życia. Z uwagą słuchamy i rozmawiamy, razem przeżywamy radość, zachwyt, ale także smutek i złość. Jesteśmy szkołą, która uznaje zasadę, że nie ma złej odpowiedzi, jeśli uczeń potrafi uzasadnić swoje zdanie. Popełnianie błędów jest dla nas naturalnym elementem procesu uczenia się. Zwracamy się do siebie z empatią, uczymy się komunikacji bez przemocy (NVC) oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem granic drugiego człowieka.

Samodzielność i odpowiedzialność

W naszych dzieciach wzmacniamy potrzebę samodzielności zarówno w czynnościach codziennych, jak i w nauce. Przekazując odpowiedzialność za swoje zachowania dziecku, wysyłamy komunikat świadczący o naszym zaufaniu i wierze w jego zdolność odczytywania i obserwacji własnych emocji. W ten sposób pozostawiamy przestrzeń, w której dzieci mogą doświadczyć konsekwencji własnych wyborów. Razem z nimi odkrywamy swoje reakcje, uczymy się ponoszenia odpowiedzialności zachowań oraz słów.

Wolność

„Dawanie dziecku wolności nie oznacza porzucenia go samemu sobie”
Maria Montessori

Ponieważ wolność w określonych warunkach i określonej strukturze wspiera proces uczenia się, dajemy uczniom swobodę wyboru i podejmowania decyzji, wolność wyrażania własnych przekonań i popełniania błędów. Zapewniamy czas na spokojną pracę i samodzielną refleksję. Nasi nauczyciele i tutorzy są odpowiedzialni za stworzenie takich warunków, by potrzeby niezależności i wolności każdego ucznia były zaspokojone.

Samoświadomość i rozwój talentów

Samoświadomość jest jedną z kluczowych umiejętności, która umożliwi znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje mocne i słabe strony? Co lubię? Co sprawia mi radość? Jakie są moje pasje? W jaki sposób się uczę? Jakich warunków potrzebuję, aby być skupionym? W czym jestem dobry i w jaki sposób mogę to rozwijać?
Znajomość odpowiedzi na te pytania jest warunkiem świadomego dokonywania wyborów, odnalezienia równowagi wewnętrznej, prowadzącej realizacji zainteresowań i pasji, do bycia szczęśliwym dzieckiem/człowiekiem. Poprzez wspieranie uczniów w poszukiwaniu tych odpowiedzi przygotowujemy ich do odnoszenia sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz w dorosłym życiu.

Budowanie własnej wartości

Poczucie własnej wartości stanowi klucz do odnoszenia sukcesów w późniejszych latach. Dlatego celem całej społeczności szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów. To my, dorośli (wspólnie z rodzicami), jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie tego procesu.

Samokontrola

Samokontrola stała się jedną z kluczowych umiejętności, co jest uwarunkowane tempem życia, swobodnym dostępem do Internetu, przesytem różnego rodzaju treści, gier, informacji. Zaprzestanie robienia czegoś, co sprawia nam przyjemność nie jest łatwe nawet dla osoby dorosłej, dlatego będziemy ćwiczyć tę umiejętność od najmłodszych lat.

Empatia, tolerancja, otwartość

Budowanie szczerych relacji nie może odbywać się bez wzajemnej życzliwości. Dlatego codziennie zwracamy uwagę na empatyczne zachowania, uważność, wzajemną pomoc, dobre słowo, uśmiech. Poprzez współpracę z wolontariuszami z różnych krajów, program edukacji międzykulturowej otwieramy uczniów na świat, budujemy w nich tolerancję wobec odmiennych kultur i narodów, innych od naszych poglądów i zachowań.

Inteligencja emocjonalna

Najnowsze badania wskazują jak istotna dla zrównoważonego rozwoju dzieci jest inteligencja emocjonalna. Emocje są kluczowym elementem w procesie uczenia się, który przebiega skuteczniej, kiedy zostaną uporządkowane. W ciągu roku dzieci uczestniczą w projektach, podczas których rozwijamy ich świadomość na temat emocji i potrzeb, wyposażamy w narzędzia regulacji emocji, dyskutujemy o konfliktach na tle emocjonalnym. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i dobrą kondycję psychiczną do niezakłóconego przez problemy emocjonalne procesu uczenia się.

Współpraca

Ponieważ współpraca jest kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu, w naszej szkole współpraca i partnerskie relacje są fundamentem spotkań. Dzieci uczą się pracy z każdym członkiem zespołu, ćwiczą umiejętności komunikacyjne, znajdują sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, dokonują podziału zadań, organizacji pracy i innych umiejętności pracy zespołowej. W Creo dążymy do tego, by umiejętność współpracy połączona z wysoko rozwiniętą empatią zapobiegały niezdrowej rywalizacji. Chcemy, by nasi uczniowie potrafili szczerze pogratulować koledze, który osiągnął lepszy wynik lub pomóc temu, który musi jeszcze popracować, by osiągnąć zadowalający dla niego rezultat.

Rozwój językowy

Wierzymy, że znajomość języków obcych jest nie tylko koniecznością, jeśli chodzi o przyszły rozwój zawodowy ucznia, ale też pozyskaniem różnych źródeł i narzędzi do zdobywania wiedzy, możliwością realizowania swoich pasji i budowania pewności siebie podczas kontaktu z ludźmi. Według naukowców dzieci znające co najmniej dwa języki mają większe zdolności w zakresie trzech głównych funkcji języka: komunikowania się, myślenia i poznawania. Korzyści płynące z dwujęzyczności to również m.in.: szybsze przyswajanie kolejnych języków; lepsze przyswajanie i selekcja informacji; szersze spojrzenie na świat; zanurzenie w kulturę i zwyczaje; lepsze zdolności poznawcze.

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”
“The limits of my language means the limits of my world.”
Ludwig Wittgenstein

JAK TO ROBIMY?

 1. Indywidualne podejście

Każdy człowiek jest inny, ma odmienne potrzeby, indywidualne sposoby uczenia się. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb dziecka i pomoc w codziennej nauce w zgodzie z jego naturą. Proces ten będzie wspierany przez koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, założenia neurodydaktyki oraz kontakt z przyrodą.

 1. Edukacja zintegrowana i małe grupy

Zajęcia prowadzone są w małych grupach łączonych wiekowo. Dzieci uczą się od siebie wzajemnie, jednocześnie ucząc się współpracy, pomagania, empatii, wyrozumiałości, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów.

 1. Metoda projektów edukacyjnych

Nauczanie realizowane jest w sposób holistyczny w formie interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Uczeń otrzymuje pełen kontekst danego zagadnienia wraz z zależnościami przyczynowo-skutkowymi. Projekt to także forma zabawy, twórczych i niekonwencjonalnych rozwiązań. To sposób pracy, który angażuje, motywuje, rozpala ciekawość i wyzwala emocje, prowadzące do lepszego przyswajania wiedzy. Praca zespołowa podczas realizacji projektów usprawnia komunikację, umożliwia kształtowanie umiejętności podziału obowiązków, organizacji pracy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, budowanie odpowiedzialności za realizację projektu, jak również wiele umiejętności społecznych.

 1. Nauczyciel jako przewodnik, tutor

Nauczyciel w naszej szkole pełni rolę przewodnika, tutora. Stwarza warunki do jak najlepszego rozwoju uczniów, wskazuje im możliwości odkrywania świata i zdobywania wiedzy, pomaga rozwijać zdolności. Opierając się o teorię inteligencji wielorakich staramy się wychwycić indywidualne zdolności dzieci, ich sposób uczenia się. Pomiędzy nauczycielem a uczniami są relacje partnerskie w całym procesie uczenia się, współpracując według wspólnie ustalonych, jasnych zasad, dzięki czemu wszyscy czują się bezpiecznie i komfortowo.

 1. Rozwój kompetencji kluczowych

Poprzez praktyczne nauczanie doświadczalne kształtujemy kompetencje kluczowe takie jak:
– inteligencja społeczna i emocjonalna;
– zdolność łączenia i wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin;
– kompetencje międzykulturowe, otwartość na inne kultury;
– zdolność odpowiedniego filtrowania, selekcji i prezentacji informacji.
Naszym zadaniem jest wyposażenie dzieci w narzędzia i umiejętności, umożliwiające im radzenie sobie w stale zmieniającym się świecie.

 1. Edukacja globalna (edukacja dla zrównoważonego rozwoju)

Prowadzone projekty ukazujące relacje między jednostką i procesami globalnymi, zrozumienie przyczyn i skutków zjawisk i wydarzeń mających miejsce w różnych krajach, projekty o prawach człowieka, o edukacji w innych krajach kształtują krytyczne myślenie, postawy odpowiedzialności, opartej na szacunku, uczciwości, wrażliwości, empatii i otwartości.

 1. Rozwój językowy

Szybka nauka drugiego języka jest możliwa poprzez zastosowanie wielokrotnie sprawdzonej na świecie metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), której podstawą jest częściowe zanurzenie (imersja) w języku obcym, zwane też metodą nauczania dwujęzycznego. W tym celu do codziennej współpracy zaprosiliśmy grupę wolontariuszy z AIESECu, dzięki którym uczniowie będą mieli nieustanny kontakt z językiem angielskim. Dążąc do tego, by nasze dzieci były dwujęzyczne, stawiamy na metodę naturalną i komunikacyjną, pielęgnujemy rozwój umiejętności społecznych poprzez język, wprowadzamy metody aktywizujące, realizujemy projekty, jak również poznajemy kulturę różnych krajów i nie tylko.
Już od początku nauki w szkole jest również możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka rosyjskiego, hiszpańskiego lub francuskiego.

 1. Tutoring

W naszej szkole prowadzimy program tutoringu. Tutor to wybrany przez ucznia najbliższy przyjaciel wśród dorosłych, który go wspiera, motywuje, pomaga odkryć pasję, rozwiązywać problemy, towarzyszy w całym etapie edukacji.

 1. Wyjścia, wycieczki i kontakt z naturą

Wiemy, jak istotna jest więź z naturą, dlatego codziennie, niezależnie od pogody, jesteśmy na świeżym powietrzu (praca w warzywniaku, prace konstrukcyjno-budowlane, zabawa w ogrodzie, zajęcia terenowe). Przypominamy, że “brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko”. Razem z uczniami planujemy i organizujemy dłuższe wycieczki, gry miejskie, odwiedziny stałych na mapie Wrocławia miejsc takich jak laboratoria, uniwersytety, muzea, galerie sztuki, zoo.

 1. Program 7 nawyków skutecznego działania

Wdrażamy program 7 nawyków skutecznego działania wg Stephena R. Coveya w celu zaopatrzenia uczniów w narzędzia, pomocne w osiągnięciu zadowalającego poziomu samomotywacji do skutecznych działań. Według Coveya jest siedem nawyków, które pomagają żyć szczęśliwie. Chcemy, by dzieci posiadały poczucie własnej wartości i potrafiły doceniać wartość ludzi wokół. By uczyły się brać odpowiedzialność za siebie i za grupę, pracując wspólnie i dążąc do wspólnego rozwiązywania problemów. By każdego dnia dowiadywały się, jak wiele mogą zdziałać w swoim życiu, na rzecz rodziny, szkoły, społeczności, środowiska, oraz dbały o własne zasoby: zdrowie, siły, równowagę duchową i stały rozwój intelektualny.

W NASZEJ SZKOLE STAWIAMY NA:

 • świadomą, efektywną, bezkonfliktową komunikację;
 • zdrową samoocenę;
 • krytyczne myślenie;
 • współpracę trójstronną Rodzic-Uczeń-Nauczyciel;
 • edukację prozdrowotną, globalną i wolontariat.

W NASZEJ SZKOLE NIE ZNAJDZIESZ:

 • Oceniania

  Nie uznajemy definiowania edukacji poprzez system numerycznych ocen, które nie oddają ani poziomu wiedzy, ani wysiłku, który został włożony w osiągnięcie rezultatu. Jesteśmy za to przekonani, że rozbudowana informacja zwrotna jest skuteczniejsza i o wiele bardziej wzbogacająca. Pomaga zrozumieć mocne i słabe strony, mobilizuje do dalszych działań, zapobiega porównywaniu i rywalizacji.

 • Rankingów

  Uznajemy, że zadowolenie uczniów, rodziców i nauczycieli jest ważniejsze od rankingów, których najlepsze nawet rezultaty nie przekładają się na samozadowolenie i sukces w życiu, mogą jedynie zaszkodzić. O wiele ważniejsze niż świadectwo z paskiem jest dla nas poziom zaangażowania ucznia, ilość włożonej przez niego pracy, a przede wszystkim poziom jego satysfakcji.

 • „Zdaj, Zakuj, Zapomnij”

  Dzisiaj nie wystarczy uczenie się na pamięć, ponieważ informacja jest ogólnodostępna. Ważne jest rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych, analiza i kwestionowanie zjawisk, wyposażenie uczniów w narzędzia do uczenia się. Zamiast zwykłego odtwarzania wyuczonych treści stawiamy na praktyczną interdyscyplinarną naukę, która umożliwia jednoczesne kształtowanie wielu różnych kompetencji.

 • Stereotypów

  Okazujemy szacunek każdemu z nas, niezależnie od dokonywanych wyborów, podejmowanych decyzji, prezentowanych poglądów lub pochodzenia. Doceniamy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego ucznia, wspieramy i pomagamy każdemu, rozmawiamy o stereotypach i uprzedzeniach.

 • Standardowych zadań domowych

  Nie chcemy zabierać dzieciom dzieciństwa przez robienie bezużytecznych rzeczy poza szkołą. Nasze zadania domowe będą miały nowoczesną praktyczną formę (wywiad, mapa myśli, realizacja konkretnego projektu etc.), a jeśli uczeń będzie chciał zrobić tradycyjne zadania – będzie to jego decyzja.

Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat przyszłości, lecz pewne jest, że będzie to świat ciągłych zmian. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do życia w tym świecie. Dążymy do tego, aby absolwenci Creo byli świadomi własnych wartości, odpowiedzialni za własne wybory, otwarci na różnorodność i zmiany, posiadali umiejętności komunikacji, samoorganizacji, zarządzania swoimi emocjami, pracy w zespole, wyznaczali cele i świadomie dążyli do samorealizacji.